Cy:Caerdydd

From World Naked Bike Ride
Jump to: navigation, search

Home > List of rides > UK > Cy:Caerdydd - Google this ride!

There is also an English language version of this page: Cardiff

Cardiff2008image.jpg

WNBR Caerdydd - Taith Feicio Noeth y Byd! - Sadwrn 16 Mehefin 2018


Mae Taith Feicio Noeth y Byd - Caerdydd - yn tynnu sylw at y taer angen i ddianc rhag dibynnu ar gerbydau, ac i ganolbwyntio, yn hytrach, ar rym a natur unigryw yr unigolyn.

 • Gwrthdystio yn erbyn dibynnu ar olew
 • Ymgyrchu i roi ffrwyn ar ddiwylliant y car
 • Hyrwyddo ynni gwyrdd
 • Cefnogi cludiant cynaliadwy
 • Gwneud beicio’n fwy diogel i bawb
 • Dathlu ein beiciau a’n cyrff

Cysyllter â
ContactRhoddwch i Gronfa Taith Feicio Noeth y Byd yn y Deyrnas Unedig

Mae Cronfa Taith Feicio'r Byd yn y Deyrnas Unedig yn rhoi arian i'r trefnwyr
lleol at argraffu posteri a thaflenni, at hysbysebu, at offer i'r daith ac yn y blaen.

Gofynnwn, yn garedig, ichi roddi yn hael.


Cyd-gysylltwyr a gwybodaeth bellach 2015

Grwp Yahoo : groups.yahoo.com/group/wnbr-cardiff

Cyd-gysylltwyr : Robert Pugh 07981 081387 Michael A Jones 07764613652 Rebecca Wall Mae TFNB Caerdydd yn rhan o'r Wythnos Feicio (14-21 Mehefin 2015).

Y Daith Nesaf

Dyddiad: Sadwrn 16 Mehefin 2018
Amser: 12.30pm (paratoi), a chychwyn am 2.30pm Lleoliad: Gerddi'r Amgueddfa, Parc Cathays, Caerdydd.

Hanes

2010

Adroddiad Taith 2010 - Ar ddydd Sadwrn, 12 Mehefin, dyma Gaerdydd yn mentro cymryd rhan yn Ras Feicio Noeth y Byd am y trydydd tro. Unwaith eto, llwyddiant mawr oedd y daith, sydd yn tynnu sylw at yr angen i beidio â bod mor ddibynnol ar olew ac at y modd y gall beicwyr gael eu hanafu yn hawdd yn nhraffig y ddinas, ac sydd hefyd yn hyrwyddo rhyddid i'r corff. Mae adroddiad llawn ar y gweill!


2009

62 o feicwyr a roddodd gychwyn i'r daith, yn ôl adroddiad Facebook event, ond gwnaethon ni godi rhagor o feicwyr wrth fynd ymlaen, a 67 a oedd yno ar y diwedd.

Adroddiad Taith 2009 - Ar ddydd Sadwrn, 13 Mehefin, cymerodd Caerdydd ran am yr ail dro yn Nhaith Feicio Noeth y Byd. Llwyddiant mawr oedd y daith, a oedd yn tynnu sylw at yr angen i beidio â dibynnu cymaint ar olew yn y dyfodol ac at y modd y mae'n hawdd i feicwyr gael eu hanafu yn nhraffig y ddinas. ’Roedd hefyd yn hyrwyddo rhyddid i'r corff. Wedi peth oedi wrth aros i'r heddlu ein hebrwng ac wrth newid y llwybr arfaethedig ar y funud olaf, dyma'r daith yn cychwyn am 4:15p.m. gyda 62 o feicwyr. Cafwyd ymateb gwych gan y cyhoedd; mae'n ymddangos bod y si wedi mynd ar led fod y daith yn cael ei chynnal ac ’roedd fel pe bai pobl yn ein disgwyl. Wedi codi pump o feicwyr ychwanegol hanner ffordd, dyma fynd yn ôl drwy'r dref a gorffen gyda 67 o feicwyr, nifer eithaf parchus. ’Roedd diddordeb y cyfryngau yn anhygoel. ’Roedden ni ar newyddion nosweithiol BBC Wales, a rhoddwyd tipyn o sylw inni yn Wales on Sunday ac yn y South Wales Echo. Cafodd y daith sylw yn Gymraeg hefyd, er enghraifft ar y blog hwn: [2] ’Roedd pawb wedi cael hwyl, ac mae taith y flwyddyn nesaf yn rhywbeth ’rydyn ni'n gwir edrych ymlaen ato. Gobeithio y gallwn ddenu nifer mwy y tro nesaf. ’Rwy'n credu bod nifer o bobl newydd am ymuno â ni, felly ’rydyn ni ar y blaen eisoes i 2010.

2008

Cynhaliwyd Taith Feicio Noeth y Byd yng Nghaerdydd am y tro cyntaf ar 14 Mehefin, 2008. Cafodd y daith ei chynllunio o fewn amser eithaf byr gan griw brwdfrydig o feicwyr, a mynd o nerth i nerth a wnaeth y teimlad o frwdfrydfedd ac o ymroddiad yn eu plith. Dyma achlysur a oedd yn ysbrydoli, ac yn sgil hynny dechreuodd diddordeb yn nhaith 2009 fynd ar led i wahanol gyfeiriadau.

Adroddiad Taith 2008 Llwyddiant ysgubol oedd Taith Feicio Noeth y Byd pan gafodd ei chynnal gyntaf yng Nghaerdydd, yn daith gwbl anhygoel yn ôl sawl un! ’Roedd yr haul yn tywynnu, er gwaethaf y rhagolygon a awgrymai na fyddai'n braf, ac am 4.00 p.m., dyma 37 o feicwyr yn mentro allan i strydoedd prysur y brifddinas, a'r hwrlibwrli cymaint yn fwy am mai Diwrnod yr Hen Filwyr oedd hi a phobl eraill yn paratoi at gyngerdd gan Bruce Springstein! Dyma'r gymysgfa ryfeddol o bobl, wedi eu haddurno mewn amryw ffyrdd a chan wahanol sloganau, yn ymlwybro o Barc Cathays i Fae Caerdydd ac yn ôl wedyn drwy briffyrdd y ddinas. Cafwyd ymateb bendigedig gan y cyhoedd, a nhwthau wedi cipio pob un o'r taflenni ar y daith mewn dim o dro! Rhoddwyd sylw i'r achlysur, mewn ffordd gadarnhaol, mewn sawl man ar y cyfryngau. ’Roedd yr heddlu a fu'n hebrwng y beicwyr yn effeithlon ac yn gyfeillgar. ’Roedd y beicwyr a gymerodd ran yn dod o Gaerdydd a'r fro yn bennaf, ond ’roedd ychydig o Fryste, o Henffordd ac o fannau eraill. Curo eu dwylo'n frwd a wnaeth y beicwyr wedi cyrraedd pen ein taith yng Ngerddi Sophia, ac addo mynd yn ôl ymhen y flwyddyn i fwynhau achlysur mwy cadarnhaol a grymus byth.

Am y daith

Man ymgynnull

Fel yn y gorffennol, man caeedig, tawel, glaswelltog a choediog fydd y man ymgynnull, un hawdd cael hyd iddo y tu ôl i'r Amgueddfa Gendlaethol. Mae'r Amgueddfa yn y ganolfan ddinesig, ym Mharc Cathays, yn union drws nesaf i Neuadd y Ddinas, â'i thŵr adnabyddus. Mae'r man o dan sylw rhwng Plas y Parc a Choedlan yr Amgueddfa. Dyma fap map of the assembly location.

Cod gwisgo

Dewch mor noeth ag y mentrwch fod. Mae noethni'n gwneud datganiad gwych, a bydd llawer ohonon ni'n noeth lymun gorn eto eleni. Eto i gyd, os teimlwch yn fwy cyfforddus ag ychydig ddillad amdanoch, mae hynny'n hollol iawn hefyd. Ar y teithiau blaenorol, bu rhai'n gwisgo siorts, bronglwm, dillad nofio, penwisg, gwallt gosod, sbectol haul ac yn y blaen, a rhai'n peintio eu cyrff. ’Roedd y rhan fwyaf yn gwisgo esgidiau ac wedi dod â bag i gario eu dillad. ’Rydyn ni'n frwd o blaid peintio ac addurno'r corff, addasu beiciau at yr achlysur, dod â hambyrddau hadau hawdd eu cludo a ffyrdd creadigol eraill o dynnu sylw.

Llwybr Taith 2015

1. Cychwyn o ardal tafarn y Mochyn Du a beicio drwy'r parc i ymuno â Dwyrain Heol y Bont-faen 2. Mynd heibio i Gastell Caerdydd ar y chwith ac ymuno â Heol y Gogledd 3. Cymryd y llwybr tanddaeaerol o dan Boulouard Naoned / Boulevard de Nantes i gyrraedd y Ganolfan Ddinesig 4. Gwneud dolen o amgylch Gerddi Alexandra drwy Rodfa Edward VII a Rhodfa'r Amgueddfa. 5. Ymuno â Phlas y Parc, gan groesi Boulouard Naoned / Boulevard de Nantes ac yna ymuno â Heol y Brodyr Duon 6. Stryd Working - Yr Ais - mynd heibio i Lyfrgell y Ddinas a John Lewis er mwyn ymuno â Stryd Bute 7. Eir wedyn ar ran fach o Stryd Herbert cyn troi i'r dde i'r A470 i Fae Caerdydd 8. Dilynwn wedyn yr A 470 hyd y pen ac ymuno â Phlas Bute - i Gei Britannia 9. Mynd heibio i adeilad y Senedd dros y llwybr byrddau, ac i mewn i'r Basn Hirgrwn, gan fynd heibio i Ganolfan y Mileniwm i ailymuno â'r A 470 a'r llwybr yn ôl i'r ddinas 10. A 470 i Sgwâr Callaghan 11. Heol Eglwys Fair - yr Heol Fawr tuag at Gastell Caerdydd 12. Dwyrain Heol y Bont-faen - gan droi i ddilyn Heol yr Eglwys Gadeiriol 13. Trown i mewn i Erddi Sophia, gan fynd heibio i'r man cychwyn er mwyn dolennu drwy'r parc 14. Wedi gwneud dolen drwy'r parc a glan yr afon, dychwelwn i dafarn y Mochyn Du.


Cynghorir y sawl sy'n cymryd rhan i ddod â bag, â rac beic neu â basged i gario eu dillad a phethau eraill sydd ganddynt. Efallai y bydd modd gadael dillad a bagiau yn y dafarn yn ystod y daith, ond os oes, rhaid cofio mai ar eich risg eich hun y gwnewch hynny. NI FYDD Y DAFARN YN GYFRIFOL AM GOLLEDION.

Cyfreithlondeb

’Roedd yr heddlu wedi hwyluso'r teithiau yn 2008 ac yn 2009; cafodd y beicwyr fod y swyddogion yn bur gymwynasgar, ac ’roedden nhw'n cydnabod yn llawn ein hawl i wrthdystio yn ein dewis ddull ein hunain. Yn 2009, dywedon nhw hefyd fod ymateb y cyhoedd wedi rhoi argraff arnyn nhw y tro cynt. Yn 2008, ’roedd un o'r hen filwyr a oedd yn cymryd rhan yn nathliadau Diwrnod yr Hen Filwyr wedi dweud wrth yr heddlu ei fod yn meddwl ei bod yn ardderchog. Ac egluro'r sefyllfa mewn ffordd syml, nid yw noethni ei hun yn erbyn y gyfraith yn y Deyrnas Unedig, ond gall fod yn anghyfreithlon defnyddio noethni gyda'r bwriad o aflonyddu neu er achosi braw neu ofid. Os na fyddwch yn ymddwyn mewn ffordd dramgwyddus neu anweddus, ni fyddwch yn eich cael restio.


Polisi Ffotograffiaeth

(D.S. Mae'r polisi wedi cael ei ddiwygio ychydig bellach, yn 2015, - gweler y fersiwn Saesneg am y manylion)

Mae taith 2012 yn dilyn polisi tynnu lluniau sydd yn seiliedig ar yr un a arferir gan daith Llundain. Mae'n nodi'r amodau sydd angen i ffotograffwyr eu cyflawni. Gobeithir y bydd unrhyw feiciwr, neu aelod o'r wasg, sydd am dynnu lluniau yn teimlo ei fod yn gallu parchu'r polisi hwn.

TAITH FEICIO NOETH Y BYD - POLISI FFOTOGRAFFIAETH A FFILMIO CAERDYDD

Dyma'r polisi cyntaf a luniwyd gan aelodau o Daith Feicio Noeth y Byd - Caerdydd.

POLISI 2012

Anogir pobl i dynnu lluniau drwy'r daith i gyd; dyma ffordd o dynnu sylw at y neges a gyhoeddir drwy gyfrwng y baneri a'r paent ar y cyrff. Gan mai mewn man cyhoeddus y cynhelir y daith, tuedda'r gyfraith i gefnogi hawliau'r ffotograffwyr yn hytrach na rhai'r unigolion ar y daith, ond mae rhai cyfyngiadau ar dynnu lluniau a fideos yn ystod y daith. Bwriad y polisi hwn yw gwrthweithio ffotograffiaeth ansensitif a allai godi. Hoffem greu amgylchedd lle y mae pob teithiwr yn teimlo ei fod yn ddiogel ac yn cael ei g/chefnogi. Rhaid i bob ffotograffydd sydd yno gadw at y polisi hwn. Gofynnir i'r sawl sydd yn tynnu'n groes, boed yn feiciwr neu'n aelod o'r wasg, adael y daith. Bydd y polisi hwn ar gael i bawb i'w lawrlwytho.

YMDDYGIAD FFOTOGRAFFWYR

Gofynnir i ffotograffwyr ddangos parch a bod yn gyfeillgar ac yn rhesymol ar hyd yr amser. Os byddwch yn peri i unrhyw deithiwr deimlo'n anghyfforddus, bydd gofyn ichi adael y man ymgynnull/teithio.

YN Y MAN YMGYNNULL (cyn y daith ac wedyn)

Gofynnwch ganiatâd cyn tynnu llun o deithiwr.

Ni cheir tynnu lluniau o bobl yn gwisgo neu'n dadwisgo, nac o gael eu peintio, oni bai fod y teithwyr yn gofyn.

Ni cheir tynnu lluniau o bobl yn y man a ddynodir fel yr un lle na chaniateir tynnu lluniau.

YN YSTOD Y DAITH

Dim lluniau agos o deithiwr heb ei g/chaniatâd.

RHOI'R POLISI MEWN GRYM (gennych chi, y teithwyr)

Gobeithiwn y bydd pob teithiwr yn ymwybodol o'r polisi ac yn teimlo'n ddigon cyfforddus i leisio ei f/barn ac i drafod y polisi. Os oes rhai na hoffent i neb dynnu eu llun adeg y daith, mae camau y gellir eu cymryd i rwystro hynny.

1) Cysylltwch â ffotograffydd TFNB Caerdydd - Leah Sian ar LeahSian@live.co.uk neu siarad â hi yn un o'r cyfarfodydd. Bydd hi'n sicr o beidio â thynnu eich llun wedyn. Os cysylltwch â hi drwy e-bost, byddai llun o'ch wyneb yn help iddi eich adnabod ar y dydd.

2) Mae'r teithwyr ar TFNB Llundain yn defnyddio "Bwrdd Gorfodi'r Polisi Ffotograffiaeth", sef arwydd y gellir ei roi ar gerdyn gyda'r polisi a rhywbeth i'r perwyl "Tynnwyd y llun hwn heb ganiatâd". Gellir lawrlwytho copi yma: http://wiki.worldnakedbikeride.org/images/8/84/London2008photopolicyboard.pdf

Cludiant Cyhoeddus

Bydd taith 2012 yn cychwyn o fewn pellter beicio rhwydd o Orsaf Ganolog Caerdydd, lle y ceir gwasanaeth trenau da er mwyn teithio o rannau eraill o Gymru ac o Loegr.

Cofrestru

Nid oes rhaid cofrestru i ymuno â'r daith - mae modd ichi ddod yn ddirybudd ar y diwrnod. Mae, er hynny, yn help os oes gennym ryw syniad faint o bobl a ddisgwylir. Er mwyn rhoi eich enw i lawr, edrychwch ar ein grŵp Yahoo http://groups.yahoo.com/group/wnbr-cardiff/ . Gall y sawl sydd yn defnyddio Facebook hefyd gofrestru eu henwau drwy ddilyn y ddolen hon i'n tudalen 'digwyddiadau' http://www.facebook.com/cardiffwnbr . 

Achlysuron

Mewn noson yng Nghanolfan y Chapter, yn Rhagfyr 2007, dangoswyd y ffilm gan Johnny Zapatos am y daith yn Llundain yn 2005. Bu cryn drin a thrafod cadarnhaol arni. I gyfrannu syniadau am ddangosiadau pellach neu am unrhyw weithgareddau eraill, unrhyw le yng Nghymru, ewch i WNBR Cardiff/Caerdydd, neu i'r grŵp Yahoo!

Cynllunio

Mae beicwyr Caerdydd wrthi'n cynllunio Taith Feicio Noeth y Byd 2012! Byddem yn falch iawn pe baech yn cysylltu â ni drwy WNBR Cardiff/Caerdydd neu drwy'r grŵp Yahoo! WNBR UK

Cyfarfodydd Cynllunio

’Does dim gwahaniaeth a fu gennych chi ran yn ein gwaith cynllunio o'r blaen, neu a ydych am ymuno â ni am y tro cyntaf yn 2012, bydd croeso mawr ichi i gymryd rhan yn y paratoadau eleni. Os hoffech gyfrannu, byddem yn falch iawn pe baech yn dod i'n cyfarfod cyntaf, neu'n postio neges 'r grŵp wnbr-cardiff/caerdydd Yahoo! . Ymunwch hefyd â'n grŵp ar Facebook, drwy ddilyn http://www.facebook.com/cardiffwnbr; fel yna byddwn ni'n gwybod eich bod am ddod!

Cyhoeddusrwydd

Posteri a Thaflenni

Gwaith ar y gweill yw cynllunio posteri a thaflenni 2012, ond bydd copïau ar gael yn y cyfarfodydd cynllunio i bwy bynnag sydd am helpu i roi cyhoeddusrwydd i’r daith. Os gofynnwch yn gwrtais, a chithau’n byw neu’n gweithio neu’n astudio yn y ddinas, efallai y gallwn i daro heibio â rhai ichi hyd yn oed. Os ydych yn byw yn bellach i ffwrdd, anfonwch e-bost ataf, a gallaf anfon fersiynau PDF y gallwch eu hargraffu eich hunain. Os oes gennych chi syniad gwirioneddol dda am fan i hysbysebu, siop feiciau, er enghraifft neu ganolfan beicio mynydd, efallai y gallwn i hyd yn oed fforddio stamp. Cofiwch na fydd Taith Feicio Noeth y Byd, Caerdydd, ond yn derbyn hyn a hyn o arian, swm go fach, tuag at gostau argraffu, oddi wrth WNBR y Deyrnas Unedig, felly defnyddiwch y posteri a’r taflenni gyda gofal, neu’n well byth, cefnogwch ni drwy argraffu / llungopïo eich rhai eich hunain (efallai yn y gwaith!) – diolch.

Sloganau a awgrymwyd

Oes gennych chi sloganau? Cewch eu hychwanegu yma neu rhowch wybod i mi. Gallaf gael cyfieithiad Saesneg/Cymraeg, os oes angen.

Sylw gan y cyfryngau

2009

2008Lluniau 2012

Lluniau 2011

 • [3]Taith Feicio Noeth Caerdydd / Cardiff Naked Bike Ride (flickr.com)

Lluniau 2010

Lluniau hŷn

un llun, a hefyd:

 • [4] (Wilstephens)
 • [5] (Niltiac1)
 • [6] (Niltiac1)
 • [7] (Niltiac1)
 • [8] (Niltiac1)
 • [9] (Niltiac1)

Fideos

2011

Hefyd ceir fideos yn y Grŵp Flickr y tynnwyd sylw ato uchod

2010


2008

<youtube v="Frw_gcXNIAc" />

Dolenni

Gwefannau

 • WNBR United Kingdom ar y prif safle – cwestiynau a ofynnir yn aml, gwybodaeth a dolenni i deithiau eraill yn y Deyrnas Unedig.

Grwpiau trafod

grŵp Yahoo! *WNBR Cardiff/Caerdydd – Ymunwch i ni gael gwybod yn fras faint o bobl a ddaw, ac i chi ddarllen ein datganiadau ac i drafod y daith. Wedi ichi ymuno, byddwch yn gallu mynd i'r adran "Ffeiliau" i argraffu cardiau Cymraeg i'r daith maint A4 – gyda sloganau'r WNBR - i'w rhoi ar eich beic yn ystod y daith (am y fersyinau Saesneg, gweler Llundain) *WNBR UK - cyhoeddiadau a thrafod ar yr holl deithiau yn y Deyrnas Unedig.

Swyddog y wasg

Ronnie (cyd-gysylltydd WNBR Caerdydd)
sharon.basson@googlemail.com
07880 854678

I drefnu cyfweld â'r beicwyr neu i gael datganiad i'r wasg, galwch Gyd-gysylltydd y Daith yng Nghaerdydd.

Grwpiau lleol sydd yn cefnogi'r achos

Categorïau